alftp 다운로드
Χωρίς κατηγορία

alftp 다운로드

  • 20 Ιουνίου, 2018
  • By

그것이 2000 년부터 한국어에서 유효 하 동안 [1] [2] 프리웨어로 [1] [3] (정부 및 법인 사용을 위해 2002에서 상용 하는 [4] [5] [6] [7]), 그것은 처음으로 영어로 2004에서 사용할 수 있게 되었다 이후 10 개 이상의 언어로 제공 되었습니다. [8] alftp에 대 한 번역은 altools 사용자 커뮤니티의 회원에 의해 제공 됩니다. 9 [10] alftp는 마이크로소프트 창을 위한 estsoft에서 ftp 클라이언트 그리고 개인적인 ftp 서버 공용 품 이다. 그것은 estsoft의 altools 제품군의 일부입니다. alftp 가정 사용을 위한 무료 이며 자유롭게 재배 포 할 수 있습니다. 인터페이스는 만화 alftp egghead 다양 한 기능을 거기에 해당 하는 표현 하기 위해 여러 포즈의 주요 도구 모음에서 애니메이션, 그리고 어떤 응용 프로그램의 이름이 특징 이다. 프로그램을 실행 하면 연결할 사이트를 선택 하 라는 메시지가 표시 됩니다. alftp 다른 웹사이트를 위한 다양 한 프리셋 범주로, 컴퓨터 도구, 음악, 게임, 취미, 스포츠, 애플 리 케이 션,도 서 및 프로그래밍 도구에 전념 포장 온다. alftp에서 알 부분은 한국어, ` 알FTP `, 직접 eggftp로 변환에서 음역입니다. 다른 altools는 각 프로그램에 대 한 마스코트로 비슷한 지식인 만화 캐릭터를 갖추고 있습니다.

당신은 alftp에 대해 어떻게 생각 하십니까? 당신이 그것을 권장 합니까? 왜? 다운로드에 대해 alftp는 소프트웨어를 다운로드 범주에서 대부분의 프로그램 보다 적은 여유 공간을 필요로 가벼운 프로그램입니다. 그것은 매우 무 겁 게 한국, 독일, 헝가리에서 사용 되는 소프트웨어의. 것 들을 정리해 보면, alftp는 신속 하 고 최소한의 노력으로 파일을 전송할 수 있도록, 따라서 덜 숙련 된 사용자를 위한 이상적인 도구를 만드는 직관적인 작업 환경과 편리한 기능을 제공 합니다. Để chia sẻ các 링크 ở chế độ bảo mật, bạn có thể sử dụng 파일을 지 고 người 다 니의 cnó thể nhanh chóng tải 카 c dữ liệu của mì nh lên 인터넷. các 링크 được chia sẻ qua filetolink sẽ được tải về nhanh chóng và dễ. alftp còn giúp người는 chia sẻ tập 주석 trong một môi trường toán tuyệt đối với 카 카 마 말리 chủ sử dụng mật khẩu bảo vệ riêng biệt. Người 루이 được rui chỉnh các lệnh ftp trực tiếp đến một 마 르 chủ ftp và thực hiện tì m kiếm tập 주석 trực tiếp trên 마 르 chủ ftp. 카 카디 티 뉴 của 알 FTP:-Hỗ trợ chia sẻ tập 틴 qua giao thức dữ-chia liệu sẻ những 주석 có 배설물 tập lượng-lớn lýdễ da các 짱 웹 ftp-Chỉnh sửa 파일 trực tiếp trên 매트 chủ FTP-Thực hiện tì m kiếm tập 주석 trực tiếp trên chủ FTP. 12 월 1 일, 2008, alftp는 더 이상 프리웨어 이며 모든 사용에 대 한 상용 라이센스가 필요 합니다. 2008 12 월 1 일 이전에 다운로드 한 사본은이 새로운 요구 사항의 영향을 받지 않습니다.

8 월 22 일 중 하나로 서, 2012 alftp 무료 사용 (무료 일련 번호를 웹사이트에 제공 하는 릴리스 되었습니다 같은 권리를 때 제품을 구입한 사용할 수 있다). lACOSTE 피에르 10 월 29 일, 2010/버전: alftp 5.2 alftp에 있는 개인 FTP 서버는 몇몇 윤곽 선택권이 유효 하더라도, 아무 윤곽도 요구 하지 않는다. FTP 서버는 비 기술적인 사용자가 집으로 사용을 위해 우연히 파일을 옮기기 위해 개인적인 사용을 위한 것 이다. 그것은 하나의 사용자 인터페이스, 사용 권한 및 5의 사용자 연결 제한 하는 걸로 alftp 대형 사이트에서 사용 되 고, 그리고 캐주얼 가정 사용을 위한 것입니다. alftp được thiết kế 테오 kiểu giao diện của 탐색기 nên người 다 니 có thể kiểm soapng dễ hoạt động và chia tải 파일 qua giao sẻ FTP. Phần mềm 네 조 phép bạn 케 마 và의 파일 để chuyển tập 주석 từ trên thuy 티 nh varo giao diện chương trì nh với hỗ trợ những tập 주석 lên đến 4gb, đồng thời 상 lưu dự i phòng tự động thực hiện lại khi quá triì nh chuyển 파일 bị lỗi.

Author Info